Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Odzież dla Mam

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Odzież dla Mam, dostępny pod adresem internetowym
  www.odziezdlamam.pl, prowadzony jest przez  DEMPRO Sp. z o.o. z siedzibą w
  Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000657798, o kapitale zakładowym
  5.000 zł., NIP 7010652274, REGON 366306630.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców
  korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz
  zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem
  Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,
  której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
  zawodową.
 2. Sprzedawca – DEMPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000657798, o kapitale zakładowym 5.000 zł., NIP 7010652274, REGON 366306630.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca
  osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we
  własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
  systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
  obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
  porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
  Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta
  oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
  złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
  określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
  Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych
  Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
  Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę
  Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i
  umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: odziezdlamam@gmail.com, kontakt@odziezdlamam.pl,
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 501 03 35 36
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 51 1140 2004 0000 3102 7731 3084
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
  podanych w niniejszym paragrafie (preferowany kontakt mailowy lub telefoniczny).
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00-18:00.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies i JavaScript.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
  odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane
  siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu
  internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień
  przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po
  założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie
  niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia
  bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają
  podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz
  koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe),
  o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w
  tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest
  podanie następujących danych:

  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres,
  3. Numer telefonu,
  4. Adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
  Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego
  tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do
  Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na
  adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
  koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz
  zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma
  nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),
  wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić
  zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
  opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
  Produktu:

  1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
  2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
  3. Przesyłka paczkomatowa, przesyłka paczkomatowa pobraniowa.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność za pobraniem
  2. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  3. Płatności elektroniczne (Przelewy24.pl)
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim
  złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie
  internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
  jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia
  i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi
  stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
  elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu
  Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy
  Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje
  zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient
   obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia
   zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania
   płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z
  zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas
  składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy
  jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach
  dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też
  dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
   elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia
   zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Europy.
 8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
  Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są
  wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy”
  oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli
  związania się Umową Sprzedaży.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
  jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
  Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,
  partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy,
  partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie
  o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy
  wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną
  poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie
  oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały
  określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór
  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30
  maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,
  Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-
  mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za
   niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
   niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
   Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego
   płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów
   wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż
   najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności,
   jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że
   Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało
   dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
   Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w
   zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym
   Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował
   Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli
   Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu
   Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w
   zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z
   korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
   charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  3. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do
  reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
  Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza
  reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę)
  jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z
  wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem
  jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a
  Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa
  się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej
  treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
  dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
  internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
  internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to
  zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
   przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane
   osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu
   przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
   elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
   Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
   internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
  Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
  brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
  przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w
  zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym
  wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
  powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
  cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach
  konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej
  platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.